شماره جاری: دوره 11، شماره 41، پاییز 1399، صفحه 1-137 

2. برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در استان کرمانشاه

صفحه 19-54

آزاد خانزادی؛ سهراب دل انگیزان؛ سپیده منوچهری تبار


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
فرمانهی انتظامی استان کرمانشاه

شاپا چاپی
2322-3588

ابر واژگان