بررسی وضعیت حاشیه نشینی در محله جعفرآباد کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در ایران رشد و توسعه شتابان و ناهمگون شهرنشینی میباشد که باعث به وجود آمدن پدیده حاشیه نشینی شده است. شهر کرمانشاه به عنوان مادر شهری که در مسیر مهاجرت های شهری و روستایی منطقه غرب کشور قرار دارد با بحران حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی روبرو است. در چند دهه گذشته مناطق حاشیه ای بسیاری در شهر کرمانشاه شکل گرفته است که یکی از این مناطق حاشیه نشین، محله جعفرآباد می باشد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت حاشیهنشینی در محلهی جعفرآباد شهر کرمانشاه صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی است جامعه آماری در انجام این پژوهش محله جعفرآباد شهر کرمانشاه می باشدکه از میان آنها100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته40 سوالی استفاده شده و پایایی آن از طریق روش آلفای کرانباخ ضریب 87 % محاسبه و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار spss و آزمون آماری پیرسون انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان تراکم جمعیت در منطقه مورد نظر بیشتر از سایر بخش های شهر کرمانشاه می باشد اکثریت مردم این منطقه کسانی هستند که از شهرها و روستاهای اطراف به این منطقه مهاجرت نموده اند آنها ضمن برخورداری از سطح پایین اقتصادی و عدم تسلط به مشاغل فنی و تخصصی بیشتر به کارگری و مشاغل خدماتی روی آورده اند و اغلب درآمد لازم را برای سکونت در مناطق بالای شهر را ندارند.

کلیدواژه‌ها