بررسی تأثیرات جنگ نرم ماهواره بر هویت اجتماعی - فرهنگی جوانان

نویسندگان

چکیده

جنگ نرم از جمله اقداماتی است که دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی را به دنبال دارد. از دیرباز در کنار درگیری های نظامی و به کارگیری سلاح همواره موضوع عملیات روانی و تأثیرگذاری روانی بر کشور یا دولت هدف مدنظر بوده است. امروزه جنگ نرم را نوعی جدید از نبرد تعریف می کنند که بیشتر در حوزة رسانه اتفاق می افتد؛ زیرا با گسترده شدن رسانه ها و پیچیدگی و سرعت فضای تبادل اطلاعات، جنگ نرم به پدیدهای تبدیل شده که یک کشور بی آن که به جنگ نظامی با کشور دیگر بپردازد می تواند بر آن تأثیر بگذارد یا آن را دچار فروپاشی نماید و ذهن مردم آن را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از نگارش این مقاله بررسی تأثیرات جنگ نرم ماهواره در بین جوانان است. روش پژوهش مورد استفاده در جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها از نوع پیمایشی و کتابخانه ای می باشد. این مطالعه بر روی 380 نفر از جوانان شهر کرمانشاه صورت گرفته است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده نقض هنجارهای رسمی و سنتی در بین استفاده کنندگان از ماهواره است.

کلیدواژه‌ها