بررسی تاثیر طلاق والدین بر بزهکاری نوجوانان و جوانان شهر کرمانشاه

نویسنده

چکیده

در این پژوهش به بررسی تاثیر طلاق و الدین بر بزهکاری نوجوانان پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق نوجوانان بزهکار 18-12 سال شهر کرمانشاه می‌باشند که والدین آنها از هم طلاق گرفته‌اند و در کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برند. جهت بررسی جامعه آماری نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی استفاده شده است. این پژوهش شامل 5 فرضیه است که پس از انجام آزمون فرضیات، نتایج نشان می‌دهد که بین متغیر نظارت والدین بر بزهکاری پسران رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد اما بین ازدواج مجدد والدین و بزهکاری پسران نوجوان ارتباطی وجود ندارد، هم چنین بین ارضاء نیاز‌های عاطفی و بزهکاری پسران رابطه معنادار و مثبت و میان علاقه و وابستگی به خانواده و بزهکاری نیز رابطه معنا‌دار و مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها