رابطه پرخاشگری با میزان ناامیدی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه اول مقطع متوسطه ‏شهرستان سرپلذهاب در سال تحصیلی 95-1394‏

نویسنده

آموزش وپرورش

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر به بررسی رابطه پرخاشگری با میزان ناامیدی وپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر وپسر پایه اول مقطع ‏متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی95-1394پرداخته است.تحقیق‎ ‎ازنوع‎ ‎طرح‎ ‎های‎ ‎غیرآزمایشی‎ ‎یا‎ ‎توصیفی‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎دقیقتر‎ ‎طرح‎ ‎همبستگی است.در این تحقیق جامعه آماری،کلیه دانش آموزان دختر وپسرپایه اول مقطع متوسطه ‏شهرستان سرپل ذهاب و نمونه اماری60 نفر ازدانش آموزان دختروپسر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در ‏نظر گرفته شد.جمع‌آوری اطلاعات به وسیله‌ی پرسشنامه پرخاشگریAGQ‏ ونا امیدی کازدین انجام شده است.فرضیات ‏شامل: 1-بین میزان پرخاشگری با ناامیدی در دانش آموزان رابطه وجود دارد.2-بین پرخاشگری با میزان پیشرفت تحصیلی ‏در دانش آموزان رابطه وجود دارد.3-بین ناامیدی با میزان پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه وجود دارد.4- بین ‏میزان پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.نتایج نشان داد که:1-بین میزان پرخاشگری با ناامیدی ‏در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.2-بین پرخاشگری با میزان پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه ‏ای وجود ندارد.3-بین ناامیدی با میزان پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.4-بین میزان ‏پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.‏

کلیدواژه‌ها