جایگاه جامعه اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نقش ناجا در تحقق آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم قرآنی دانشگاه پیام نور قم.

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.

3 کارشناس مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

چکیده
تحقق جامعه اسلامی به عنوان چهارمین حلقه از زنجیره فرآیند نیل به تمدن نوین اسلامی از منظر رهبر
معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای)مدظله العالی( دارای اهمیت مضاعفی است و مطابق بیانات
معظم له جامعه اسلامی، جامعه ای است که در آن آرمان، اهداف و آرزوهای بزرگی که اسلام برای بشر
» بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی « ترسیم کرده است، تحقق پیدا کند. از سویی دیگر راهبردهای عملی
نیز در بستر جامعه اسلامی قابلیت تحقق را دارد، از این رو می توان گفت بیانیه گام دوم در دل منظومه
فکری رهبر انقلاب)مراحل نیل به تمدن نوین اسلامی( قابل تفسیر است. نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی یکی از نهادهایی است که می تواند در تحقق جامعه اسلامی و دوام و بقای آن نقش مهمی
داشته باشد، از این رو این پژوهش ضمن بررسی جایگاه جامعه اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
در پی پاسخ به این پرسش است که پلیس چه نقشی می تواند در تحقق جامعه اسلامی داشته باشد؟
به طور کلی می توان گفت که پلیس به عنوان یک سازمان و ساختار مدیریتی بسیار مهم در جامعه
اسلامی که بازوی توانا و مظهر اقتدار ملی نظام محسوب می شود، نقش مهمی در فرایند تکوین و تحقق
جامعه اسلامی دارد و می تواند با برقراری امنیت در حوزه های مختلف که لازمه هرگونه پیشرفت فردی و
اجتماعی است زمینه های تحقق جامعه اسلامی را فراهم سازد و هم چنین در عمل به توصیه های ارائه
شده برای گام دوم انقلاب سرآمد باشد.

کلیدواژه‌ها