شاخص های سلامت معنوی از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه،پلیس افتخاری سطح 1

چکیده

با وجود پذیرش بُعد معنوی سلامت از طرف محافل علمی و سازمان جهانی بهداشت، چالش‌هایی در مفهوم سلامت معنوی وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی شاخص‌های سلامت معنوی از دیدگاه قرآن و آموزه وحیانی است.
سلامت معنوی در بردارنده مؤلفه‌های شناختی، احساسی، رفتاری و پیامدی است. سلامت معنوی، برخوردار از اندیشه یا تعقل ویژه نسبت به خدا، انسان و خلقت و رابطه متقابل آن‌ها است. تعقلی که پرده ظواهر را دریده و به حقیقت باطنی دست‌یافته است. همه زندگی او جهت‌گیری الهی پیدا می‌کند. از حالات معنوی ویژه‌ای چون حب به خداوند، دگردوستی، توکل و شرح صدر برخوردار است از سلامت جسمی و روانی بیش‌تری بهره می‌برد.
شاخص‌های سلامت معنوی، تنها سنخی از رفتارها و یا احساسات روان‌شناختی از قبیل رضایت باطنی و یا آرامش درونی نیست. بلکه سلامت معنی معطوف به همه زندگی انسان معنوی می‌شود. ارایه چنین تصویری از معنویت مبتنی بر معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و جهان‌شناسی قرآنی است.

کلیدواژه‌ها