برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه.

3 اقتصاد دانشگاه رازی کارشناس ارشد

چکیده

اثرگذاری اقتصاد پنهان بر شاخص­های مهم اقتصادی از قبیل تولید و مصرف این ضرورت را ایجاب می‌نماید تا با بررسی حجم این پدیده و تأثیرگذاری آن بر شاخص­های مهم اقتصادی راهکارهای عملی برای جلوگیری و گسترش آن شناسایی و اتخاذ شود. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می­دهند حجم اقتصاد پنهان در استان کرمانشاه بالا بوده و عواملی چون مالیات­ها، حجم و کیفیت قوانین و مقررات و عملکرد اقتصاد رسمی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر آن هستند.
هدف اصلی این مقاله برآورد حجم اقتصاد‌زیرزمینی در استان کرمانشاه در دوره زمانی 1395-1381 با استفاده از روش شاخص چندگانه - علل چندگانه است. بررسی و تعیین حجم اقتصادزیرزمینی استان کرمانشاه به‌عنوان یکی از استان­های مرزی کشور می­تواند به توسعه بیش‌تر استان منجر شود. نتایج حاکی از این است که اقتصادزیرزمینی در استان کرمانشاه در طی دوره زمانی مورد بررسی روندی کاملاً افزایشی و پرنوسانی داشته است و از 36% تولید ناخالص داخلی در سال 1381 شروع شده و تا 15% تولید ناخالص داخلی در سال 1395 افزایش داشته است. اقتصادزیرزمینی در نیمه اول دوره پژوهش با فراز و نشیب­های زیادی روبه‌رو بوده است اما در نیمه دوم پژوهش روند آن به نسبت کاهشی بوده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که نرخ بیکاری، بار مالیاتی، رشد بار مالیاتی، تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP) [1] حقیقی، درآمدسرانه، حجم دولت، مصرف انرژی، ضریب جینی و شاخص فضای کسب و کار مهم­ترین متغیرهای موثر بر اقتصاد زیرزمینی در استان کرمانشاه طی دوره زمانی مورد بررسی بوده است.[1]- Gross domestic Product

کلیدواژه‌ها