بررسی میزان شیوع خشونت علیه زنان و عوامل مؤثر برآن در شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات ،علامه طباطبایی ،تهران،ایران

2 دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد، تهران مرکز

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

خشونت علیه زنان پدیده­ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود، مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس دیگر واقع می­گردد و چنان­چه این نوع رفتار در چارچوب خانواده و بین زن و شوهر باشد؛‌ که به معنای هر عمل خشونت­آمیز مبتنی بر جنسیت است که سبب احتمال بروز آسیب­های روانی، جسمانی، رنج و آزار علیه زنان از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، محرومیت اجباری یا اختیاری در شرایط خاص، از آزادی در زندگی عمومی یا در زندگی خصوصی می­گردد.
هدف اصلی؛ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع خشونت علیه زنان و عوامل مؤثر برآن در شهرستان کرمانشاه است.
روش جمع‌آوری داده‌ها؛ جهت جمع‌آوری داده‌ها از روش ترکیبی(کمی-کیفی) استفاده شده است؛ ابتدا در جهت شیوع یا عدم شیوع خشونت و هم‌چنین دنبال کردن متغیرهای اساسی مؤثر بر شدت شیوع خشونت از روش کیفی و نمونه‌گیری هدفمند -تکنیک مصاحبه عمیق و بدون ساختار- استفاده شده است. و در ادامۀ فرایند پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده  و ابزار پرسش‌نامۀ دارای اعتبار به گردآوری اطلاعات از نمونه‌های آماری پرداخته شد و از طریق: نرم‌افزار spss- T,F Test & Pearson test- در جهت آزمون فرضیه‌ها (هم‌بستگی و معناداری رابطه) متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.
حجم نمونه؛ شامل 200نفر از زنان متأًهل ساکن در شهرستان کرمانشاه بوده است.
نتایج؛ بررسی نتایج حاصله و مطالعۀ موردها حاکی از آن بوده که زنانی که درون خانواده‌ها مورد خشونت و تهاجم قرار گرفته‌اند، عوامل زیر بیش‌ترین تأثیر را در این تجربه خشونت داشته است؛ میزان درآمد خانوار، مردسالاری رایج در جامعه، یادگیری‌های اجتماعی و شیوع خشونت علیه زنان در شهر کرمانشاه نقش تأثیرگذاری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها