بررسی تبلیغات محیطی و تأثیر آن بر ارتقای فرهنگ رانندگی (مورد مطالعه: افراد دارای گواهی نامه شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران

چکیده

ارتقای فرهنگ رانندگی یکی از شاخص‌های توسعه اجتماعی در یک جامعه است که پژوهش بر روی آن ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف این مطالعه بررسی تبلیغات محیطی و تأثیر آن بر ارتقای فرهنگ رانندگی در افراد دارای گواهی‌نامه شهر کرمانشاه است. این مطالعه با روش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه انجام و جامعه آماری افراد دارای گواهی‌نامه شهر کرمانشاه هستند. جهت تحلیل یافته‌ها از نرم‌افزار SPSS و AMOS استفاده به‌عمل آمد. تعداد نمونه مورد مطالعه 400 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون ضریب هم‌بستگی نشان می‌دهد که تبلیغات محیطی در ابعادی مثل مکان تبلیغات با مقدار (27/0r=)، محتوای تبلیغات با مقدار (285/0r=) و ابزار تبلیغات با مقدار (194/0r=) با ارتقای فرهنگ رانندگی ارتباط معناداری دارد. نتایج معادله ساختاری  نشان می‌دهد که فرهنگ رانندگی در سه بعد مکان، محتوا و ابزار تبلیغات، براساس شاخص‌های برازش مدل؛ ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR) برابر 063/0، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) برابر با 058/0، کای اسکوئر بهنجار (نسبی) (CMIN/DF) برابر 347/2 و شاخص (CFI) و (PCFI) با مقادیر 834/0 و 693/0 در حد قابل قبولی مدل را مورد تأیید قرار می‌دهند. می‌توان استنباط کرد که استفاده از از ابزارهای تبلیغ محیطی، مکان‌های تأثیرگذار و هم‌چنین محتواهای جذاب می‌تواند در جلب توجه شهروندان به خواندن و یادگیری مؤلفه‌های فرهنگ رانندگی تأثیرگذار باشند و بنابراین در ارتقای فرهنگ رانندگی تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها