نقش بی‌سازمانی اجتماعی بر بروز جرم سرقت (مطالعه موردی شهر سرپل ذهاب و قصر شیرین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کرمانشاه

چکیده

سرقت یکی از جرائم مالی در تمامی کشورهای جهان شناخته‌شده است و سیستم قضایی هر کشوری برای آن مجازاتی را تعیین کرده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش مفهوم بی‌سازمانی اجتماعی بر بروز جرم سرقت در شهرهای سرپل ذهاب و قصر‌شیرین، با استفاده از روش تحقیق پیمایش و ابزار‌گردآوری پرسشنامه محقق‌ساختار صورت گرفته است. با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 180 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش تعیین گردیده است. در پژوهش مؤلفه‌هایی مانند: سرمایه اجتماعی، کنترل اجتماعی، وضعیت بوم‌شناختی، طراحی محیط شهری و ویژگی‌های جمعیتی به‌عنوان شاخص‌هایی برای بی‌سازمانی اجتماعی موردتوجه بوده است که از طریق این مؤلفه‌ها سعی بر تبیین محل زندگی سارق و عواملی که منجر به تربیت افراد بزهکار از یکسو و عواملی که موجب می‌شود برخی مکان‌های شهری بیشتر مورد هدف جرم واقع شوند از دیگر سوی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان داده است تمامی مؤلفه‌های مورد بررسی بر بروز جرم سرقت چه در بعد مکان زندگی و چه در مورد مکان هدف، معنادار بوده است

کلیدواژه‌ها