بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در ارتکاب جرم زنان در شهر کرمانشاه در سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کرمانشاه

چکیده

رشد جرایم در سالهای اخیر در شهرکرمانشاه توجه برانگیز و مساله زا گردیده است. در این استان سنتی ما شاهد رشد روز افزون جرایم در میان زنان هستیم. هدف این تحقیق بررسی و تعیین عوامل اجتماعی مؤثر در ارتکاب جرم زنان در شهر کرمانشاه می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی می‌باشد جامعه آماری زنان زندانی 55-15 شهر کرمانشاه و زنان جامعه شهر کرمانشاه در خارج از زندان در همان گروه سنی 55-15 ساله می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss استفاده گردید، این تحقیق به تاثیر 4 متغیر میزان تحصیلات، وضعیت اقتصادی، محیط خانوادگی، و میزان استفاده از سایت‌های غیر اخلاقی بر ارتکاب به جرم زنان پرداخته است. نتایج نشان دهنده این است که تمام فرضیات تأییدشده است. در این رابطه تحکیم کانون خانواده، افزایش توان مالی و فرهنگی خانواده‌های آسیب پذیر، حمایت از حقوق اجتماعی زنان آموزش مهارت‌های زندگی به دختران و زنان ایجاد مراکز مددکاری یا مشاوره تقویت ارزش‌های معنوی و دینی در جامعه می‌تواند مثمر ثمر باشد.

کلیدواژه‌ها