بررسی نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر وقوع جرائم در کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کرمانشاه

چکیده

جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است، از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روانپزشکان و حتی ادیان و نویسندگان را بر انگیخته و از بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوق‌دانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت و همزمان پیچیدگی پدیده جنایی را به وجود می آورد. وقوع جرم، بعنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در استان‌های مختلف، در سال‌های اخیر مطالعات گسترده‌ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی و اجتماعی، عوامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت‌های فردی از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سالهای اخیر در استان مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستا است.در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصاد‌سنجی، با استفاده از داده‌های ترکیبی مقطعی-سری زمانی (پانل دیتا) عوامل اجتماعی و اقتصادی جرم (قتل و سرقت) در  استان کرمانشاه طی دوره ای 5 ساله (94-1399) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج حاصل نشان از آن دارد که در دوره مورد بررسی، متغیرهای نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی و صنعتی شدن از جمله متغیرهای مهم وتأثیرگذار بر سرقت در استان بوده است، به طوری که افزایش نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی، خانواده نابسامان، مهاجرت و ...موجب افزایش نرخ سرقت در این استان شده است. این در حالی است که افزایش نرخ صنعتی شدن، نرخ سرقت را در استان کاهش داده است. همچنین نتایج بررسی علل اجتماعی و اقتصادی ارتکاب قتل در کرمانشاه بر این دلالت دارد که متغیرهای نرخ بیکاری، فقر نسبی و نابرابری درآمدی، روند افزایشی تورم و تقسیم ناعادلانه ثروت در جامعه، برخی از آموزه‌های غلط فرهنگی و اجتماعی،  مهاجرت ونابسامانی خانواده‌هاو...از جمله عوامل تعیین‌کننده ارتکاب قتل در کرمانشاه بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه‌صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکاری و فقر نسبی توصیه‌های سیاستی مناسبتی  و انجام اقدامات حمایتی از مهاجرین و خانواده‌های بی سرپرست و بد سرپرست برای کاهش جرم در کرمانشاه محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها