بررسی و ارائه ی ضوابط و الزامات طراحی محیطی در پارک های فراشهری به عنوان بخشی از فضاهای شهری با رویکرد افزایش احساس امنیت و کاهش جرایم شهری (نمونه‌ی موردی: پارک شرقی کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرمانشاه

2 معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه

چکیده

از آغاز حیات، امنیت همواره از نیاز های اساسی و بنیادین بشریت بوده است. فضاهای شهری به عنوان بستر حضور انسان و تعاملات اجتماعی نیازمند آرامش و ایمنی برای افراد می‌باشد.
یکی از رویکردهای مطرح شده در زمینه جلوگیری از جرم رویکرد پیشگیری از طریق طراحی محیطی می‌باشد. امروزه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی(CPTED) نامیده می‌شود. این رویکرد بر این است که از طریق اعمال تغییرات محیطی و طراحی ساختار کالبدی فضاهای شهری ، از ارتکاب جرایم و ترس ناشی از وقوع جرایم برای افراد جلوگیری نماید.در تحقیق پیش رو عوامل تاثیر گذار محیطی بر احساس امنیت در محدوده پارک شرقی شهر کرمانشاه و میزان کیفیت این عوامل بررسی خواهد شد. سپس با استفاده از مشاهدات میدانی و اطلاعات حاصل از آمارها و پرسشنامه ها و تحلیل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و نیز با استفاده از مدل تحلیل SWOT و تکنیک QSPM ، محدوده منتخب مورد سنجش واقع شده تا بتوان با اعمال راهبردها، سیاست ها و ضوابط شهری و همچنین راهنمای طراحی شهری، نقشی مؤثری در کاهش احساس ترس و میزان جرایم در این نواحی اعمال داشت. آنچه که در نتیجه این پژوهش مشاهده می‌شود، تاثیر عوامل محیطی و تغییرات کالبدی در کاهش جرائم و همچنین افزایش احساس امنیت وکاهش ترس و وقوع جرم در این محدوده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها