دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1399، صفحه 1-137 
2. برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در استان کرمانشاه

صفحه 19-54

آزاد خانزادی؛ سهراب دل انگیزان؛ سپیده منوچهری تبار