دوره و شماره: دوره 12، شماره 45 - شماره پیاپی 109، پاییز 1400 
6. سیاست جنایی مشارکتی پلیس در کنترل جرایم ثبتی

صفحه 166-150

شیرزاد امیری؛ حجت الله یوسفی راد؛ زینب محمدی؛ معصومه رضایی کیا