دوره و شماره: دوره 1390، شماره 5، تابستان 1390 
1. بررسی عوامل موثر خشونت مردان نسبت به زنان در شهرستان سنقر

صفحه 5-16

جهانگیر کرمی؛ محسن درکه؛ حسن رضایی؛ حمید ارژنگ؛ جواد محمدی