دوره و شماره: دوره 1391، شماره 11، زمستان 1391 
4. پیامدهای ناشایسته سالاری

صفحه 39-52

علی لقایی؛ محمدرضا آمویی