دوره و شماره: دوره 1393، شماره 17، تابستان 1393 
3. تحلیل جامعه شناختی اعتیاد

صفحه 33-45

سعیده اختیاری؛ خدیجه بابایی


4. مدیریت دانش و پلیس دانش محور

صفحه 45-57

یحیی مصطفایی؛ فرزاد پورنظری