دوره و شماره: دوره 1393، شماره 18، پاییز 1393 
2. بررسی رابطه بین اقتصاد فرهنگ و امنیت ملی

صفحه 19-27

فردین منصوری؛ حشمت سهیلی؛ فرزاد پورنظری؛ زینت نوفر