دوره و شماره: دوره 1393، شماره 19، زمستان 1393 
4. نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات و بزهکاری نوجوانان

صفحه 47-61

هادی رفیعی کیا؛ محسن محسنی فرد؛ علی ابراهیم‌زاده