دوره و شماره: دوره 1394، شماره 20، بهار 1394 
4. نقش سبک زندگی اسلامی در تأمین امنیت اجتماعی

صفحه 41-56

رضا رستمی؛ اکبر ویسمرادی؛ سیدعلی حاجی پور