دوره و شماره: دوره 1394، شماره 21، تابستان 1394 
2. تحلیل فضایی اجتماعی جرم شرارت در شهر کرمانشاه

صفحه 11-26

امین اکبری؛ امیر ملکی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ شاهبختی رستمی


4. عوامل موثر بر حجاب گریزی

صفحه 39-51

علیرضا رشیدی؛ عزت اله زبیری؛ بهزاد علیزمانی؛ کسری شریفی؛ طیبه نقشینه