دوره و شماره: دوره 1395، شماره 26، پاییز 1395 
4. فراتحلیلی بر عوامل مؤثر بر استفاده اعتیاد آمیز از اینترنت

صفحه 41-61

سجاد سرحدی؛ محسن نیازی؛ سجاد مرادی؛ راضیه شاهوردی


5. بررسی مهمترین عوامل سرقت در سارقان مرد دستگیر شده در زندان مرکزی شهر کرمانشاه

صفحه 61-77

کسری شریفی؛ علیرضا رشیدی؛ طیبه نقشینه؛ علیرضا نوری مهربان