اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر صابر افراسیابی

حقوق جزا و جرم شناسی هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب

saber.afrasiabi9411gmail.com
09183339411

دکتر علی مرادی

جامعه شناسی هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب

a_moradi88iau-ea.ac.ir
09183340836

دکتر محسن گلمحمدیان

روانشناسی هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

mgolmohammadiangmail.com
09188564678

دکتر داریوش رحمتی

دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی دانشگاه علامه طباطبائی - تهران

drahmati.46yahoo.com
09196975429

دکتر بهمن سعیدی پور

مدیریت آموزش رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

bahman_saeidipouryahoo.com
0918 131 5525

دکتر محسن صفاریان

جامعه شناسی هیئت علمی دانشگاه پیام نور

mfsafariangmail.com
09189473050

دکتر شیما پرندین

روانشناسی هیئت علمی

parandinshimayahoo.com
0 918 336 2522

دکتر فاطمه کوچکی نژاد

جغرافیا هیئت علمی

fatemehkouchakiyahoo.com
09183322614

دکتر اکبر وروایی

جزا و جرم شناسی هیئت علمی- درون سازمانی

dr.akbarvarvaiyahoo.com
09122138146

سردبیر

دکتر علی مرادی

هیئت علمی

a_moradi88iau-ea.ac.ir
09183340836